ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola
CELZADANIA I SPOSOBY REALIZACJIOSOBA ODPOWIEDZIALNATERMIN REALIZACJI
I. Aktualizacja dokumentacji przedszkola organizacja pracy przedszkola.1) Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2018/2019.dyrektor,RP30.08.2018
2) Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.dyrektor30.08.2018
3) Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa.dyrektorcały rok
4) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli.nauczycielecały rok
5) Organizacja nowego roku szkolnego.dyrektor30.08.2018
6) Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.dyrektor, wychowawcy grup30.06.2019
II. Rozwój zawodowy nauczycieli.1) Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli.dyrektorcały rok
2) Opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli.dyrektor15.09.2018
3) Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli.dyrektorcały rok
4) Szkolenia RP.dyrektor10.2018,04.2018
5) Wzbogacanie księgozbioru przedszkolnego.dyrektorcały rok
6) Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienia kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci.dyrektor, nauczycielecały rok
7) Poszukiwanie nowych, interesujących metod pracy.dyrektorcały rok
8)Wprowadzenie do codziennych zajęć Metody Dobrego Startu.nauczycieleraz w tygodniu
III. Kontynuacja WDN.1) Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli naszego przedszkola – zajęcia koleżeńskie.dyrektor, nauczyciele z dłuższym stażemcały rok
IV. Wzbogacanie bazy przedszkola – poprawa warunków działalności przedszkola.1) Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych.dyrektor, prezes Strefy Edukacji E=mc2cały rok
V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę.1) Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie.wszyscy pracownicy przedszkolacały rok
2) Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia.wszyscy pracownicy przedszkolacały rok
3) Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola, organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych.nauczycielecały rok
VI. Promocja przedszkola.1) Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja.dyrektor przy współpracy z Strefą Edukacji E = mc2 Sp. z o. o.cały rok
dyrektor, nauczyciele
2) Udział w imprezach na terenie miasta Rumi i poza nim.dyrektor, nauczycielecały rok
3) Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola.zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych
Kształcenie
I. Dobór programów wychowania przedszkolnego.1) Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Dobór do aktualnych potrzeb.RP30.08.2018
2) Opracowanie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2018/ 2019.RP, dyrektor30.08.2018
II. Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego.1) Dbałość o bezpieczeństwo – upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.nauczyciele, instytucje współdziałające-straż miejska, policjacały rok
2) Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych – udział w spektaklach teatralnych w Rumi. Udział w zajęciach poza placówką.dyrektor, nauczycielecały rok
3) Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka, konieczności jej poszanowania.nauczycielecały rok
4) Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną (udział w konkursach) i inne formy.dyrektor, nauczycielecały rok
5) Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.dyrektor, nauczyciele, specjaliścicały rok
6) Prowadzenie zajęć dodatkowych: Mały artysta, Mały odkrywca, Gimnastyka buzi i języka, sensoplastyka, rytmika,MDS.nauczyciele, instruktorzy15.09.2018-15.06.2019
7) Wykorzystanie terenu przy przedszkolu podczas zajęć ruchowych, plastycznych przyrodniczych, rekreacyjnych.nauczycielecały rok
8) Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych.dyrektor, nauczycielecały rok
9) Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów komputerowych i tablicy interaktywnej w pracy z dziećmi 5 i 6-letnimi.nauczycielecały rok
10) Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej); tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie.dyrektor, nauczyciele, logopeda, psycholog, fizjoterapeutacały rok
11) Diagnozowanie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności wychowanków.nauczycielecały rok
12) Diagnoza gotowości szkolnej.nauczyciele06.2019
13) Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów.nauczycielecały rok
Wychowanie i opieka
I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych.1) Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach.nauczycielecały rok
2) Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Pegaz. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP.dyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP:logopeda, psycholog, fizjoterapeutacały rok
3) Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, postawy i innych w miarę potrzeb.dyrektor, nauczycielecały rok
II. Doskonalenie pracy opiekuńczej.1) Upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka (Konwencja Praw Dziecka, Konstytucja RP) – rozmowy na spotkaniach grupowych, stała ekspozycja na tablicy dla rodziców.nauczyciele

 

cały rok
2) Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym. Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci.dyrektor, nauczycielecały rok
3) Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.nauczyciele11.2018,05.2019
4) Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc.dyrektor, nauczycielecały rok
Współpraca ze środowiskiem
I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem.1) Dostępność Statutu przedszkola dla Rodziców, Rocznego planu pracy, Kalendarza uroczystości w przedszkolu, Programem wychowawczym, koncepcją przedszkola, zestawem dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego. 

dyrektor, nauczyciele

 

cały rok
2) Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, pomoc w przygotowaniu uroczystości (dekoracje, stroje, itp.)dyrektor, nauczyciele, rodzicecały rok
II. Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi.1) Współpraca ze szkołą podstawową, PPP Pegaz.dyrektor, nauczycielecały rok
2) Zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe.dyrektor, nauczycielecały rok
3) Korzystanie z możliwości współpracy z: biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Miejską.dyrektor, nauczycielecały rok
Kalendarz uroczystości przedszkolnych na rok szkolny
TerminTematykaRodzaj imprezyOsoba odpowiedzialna
14 wrzesień 2018r.Pasowanie na przedszkolakaUroczystość przygotowana wg scenariusza.Dorota Dziadkiewicz
20 wrzesień 2018r.Dzień PrzedszkolakaZabawy, konkursy i gry związane ze świętem wszystkich przedszkolaków.
21-23 wrzesień 2018r.„Sprzątanie świata”Sprzątanie wokół budynku przedszkola.
23 wrzesień 2018r.Powitanie jesieni.Gry i zabawy związane z nową porą roku.
15 październik 2018r.Dzień Edukacji NarodowejUroczystość wewnętrzna przedszkola.Dorota Dziadkiewicz
25 październik 2018r.Dzień KundelkaZbieranie żywności do schroniska.
31 Październik 2018r.Dzień DyniZabawy i konkursy tematyczne.
Listopad 2018r.Zajęcia otwarte dla rodzicówZajęcia przygotowane wg scenariusza.Dorota Dziadkiewicz
12 listopad 2018r.Dzień NiepodległościUroczystość przygotowana wg scenariusza.
17 listopad 2018r.Dzień czarnego kotaDzieci przychodzą w przebraniu kotka.
26 listopad 2018r.Święto Pluszowego MisiaZabawy i konkursy tematyczne.
30 listopad 2018r.AndrzejkiZabawy i konkursy tematyczne.
6 Grudzień 2018r.MikołajkiDzieci i nauczyciele przychodzą w strojach świątecznych.Dorota Dziadkiewicz
20 grudzień 2018r.Powitanie zimyGry i zabawy przybliżające nową porę roku.
21 grudzień 2018r.WigiliaWspólne kolędowanie. Przedstawienie świąteczne w starszych grupach.
20 styczeń 2019r.Dzień śnieguZajęcia przygotowane wg scenariusza.Dorota Dziadkiewicz
21,21 styczeń 2019r.Dzień Babci i DziadkaUroczystość z udziałem Babć i Dziadków. Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek.
1 luty 2019r.Bal kostiumowyZabawa taneczna z udziałem wszystkich oddziałów – zabawy, konkursy.Dorota Dziadkiewicz
14 luty 2019r.WalentynkiWykonanie kart walentynkowych.
16 luty 2019r.Dzień ListonoszaZajęcia przygotowane wg scenariusza.
28 luty 2019r.Tłusty CzwartekCzęstowanie dzieci smakołykami.
8 marzec 2019r.Dzień KobietPrzygotowanie laurek dla mamy, babci.Dorota Dziadkiewicz
21 marzec 2019r.Pierwszy Dzień wiosnyŻegnamy zimę, witamy wiosnę. Topienie Marzanny.
2 kwiecień 2019r.Dzień książki dla dzieciZajęcia przygotowane wg scenariusza.Dorota Dziadkiewicz
12 kwiecień 2019r.Dzień czekoladyZajęcia przygotowane wg scenariusza.
18 Kwiecień 2019r.Śniadanie wielkanocneSpotkanie dzieci i wszystkich pracowników przedszkola przy symbolicznym śniadaniu wielkanocnym Szukanie prezentów od zajączka w ogrodzie przedszkolnym.
1,2,3 maj 2019r.Obchody świąt państwowychZajęcia przygotowane wg scenariusza.Dorota Dziadkiewicz
Maj 2019r.Zajęcia otwarteZajęcia przygotowane wg scenariusza.
26 maj 2019r.Dzień Matki i OjcaUroczystość z udziałem rodziców, według scenariusza w poszczególnych grupach wiekowych, wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek.
1 czerwiec 2019r.Dzień dzieckaWręczenie dzieciom drobnych upominków.Dorota Dziadkiewicz
19 czerwiec 2019r.Zakończenie roku szkolnegoPożegnanie dzieci idących do szkoły.
21 czerwiec 2019r.Powitanie lataGry i zabawy przybliżające nową porę roku.
Harmonogram wycieczek w rok szkolnym

TEMATYKA WYCIECZKI

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej.

Szkoły Podstawowe znajdujące się w pobliżu placówki.

Biblioteka Publiczna w Rumi.

Urzędy i zakłady użyteczności publicznej- poczta, apteka, przychodnia zdrowia.

Centrum Edukacji Eksperyment, Planetarium, Muzeum – zajęcia plastyczne dla przedszkolaków.

Miejski Dom Kultury, miejsca pamięci narodowej, policja, szkoła muzyczna, szkoła podstawowa.

 

Według miesięcznych planów pracy.

Wycieczki:

Miejsca wycieczek oraz dokładne daty ustalone zostaną w II semestrze 2018/19

 

maj/czerwiec 2019

Plan współpracy z biblioteką
Lp.PROPOZYCJATERMIN
1.Wypożyczanie książek dla grupy do czytania w przedszkolu.w ciągu roku szkolnego
2.Zajęcia biblioteczne.uzgodnienie z bibliotekarzem
3.Czytanie przez bibliotekarki lub zaproszonych gości literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.raz na kwartał
Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
Lp.Tematyka spotkańOdpowiedzialny
1.Zebranie organizacyjno – informacyjne do 30.09.2018r.dyrektor, nauczyciele
2.Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci .nauczyciele
3.Prowadzenie indywidualnych konsultacji z Rodzicami dzieci 6-letnich w celu omówienia diagnozy wstępnej i końcowej połączone z wydaniem  na koniec roku szkolnego pisemnej „ Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I”.dyrektor, nauczyciele

XI/2018, IV/2019

4.Systematyczne prowadzenie korespondencji e-mailowej z rodzicami przez iprzedszkole.nauczyciele
5.Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu – I i II semestr z uwzględnieniem zajęć muzycznych. Zamieszczanie na stronie treści poznanych piosenek i wierszy.nauczyciele, dyrektor XI/2018, V/2019

przez cały rok

6.Włączenie rodziców do organizacji i udziału w  uroczystościach przedszkolnych, np. kolędowanie,  Dzień Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka.nauczyciele, wg kalendarza imprez
7.Włączanie Rodziców do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas wycieczek, lokalnych przedszkolnych imprez kulturalnych.dyrekcja, nauczyciele
8.Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.nauczyciele
Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Roczny plan pracy przedszkola