[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″]

 

[/et_pb_ds_breadcrumbs]

 

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

I. Aktualizacja dokumentacji przedszkola

 

Aktualizacja planu pracy przedszkola na rok 2020/21

RP

30.08.2020

 

 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

dyrektor

30.08.2020

Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa.

dyrektor

cały rok

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli.

nauczyciele

cały rok

II. Rozwój zawodowy nauczycieli.

Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli.

dyrektor

 

cały rok

Opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli.

dyrektor

15.09.2020

Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli.

dyrektor

 

cały rok

Szkolenie RP.

dyrektor

10.2020

02.2021

05.2021

 

Wzbogacenie księgozbioru przedszkolnego.

dyrektor

 

cały rok

Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienia kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

Poszukiwanie nowych, interesujących metod pracy.

Metody Projektu Edukacyjnego.

 

„Outdoor Learning”

 

Zajęcia wprowadzające podstawy programowania

dyrektor

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

cały rok

 

 

raz w miesiącu

 

co najmniej raz w tygodniu

 

raz w tygodniu

III. Kontynuacja WDN

Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli naszego przedszkola – zajęcia koleżeńskie.

 

dyrektor

nauczyciele z dłuższym stażem na rzecz „młodszych” stażem koleżanek

 

 

cały rok

IV. Wzbogacenie bazy przedszkola – ulepszenie warunków działalności przedszkola.

Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych.

dyrektor

właściciel przedszkola

cały rok

V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę.

Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie.

 dyrektor wszyscy pracownicy

cały rok

Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia.

dyrektor wszyscy pracownicy przedszkola

cały rok

Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola , organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych.

 

nauczyciele,

 

cały rok

VI. Promocja przedszkola.

Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja.

dyrektor przy współpracy z Strefą Edukacji E = mc2 Sp. z o. o.

cały rok

Udział w imprezach na terenie miasta Gdyni i poza nią.

dyrektor nauczyciele

cały rok

Organizowanie imprez na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców i rodzeństwa przedszkolaków

dyrektor,  właściciel i nauczyciele

cały rok

Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola.

dyrektor

nauczyciele

zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych

 

Kształcenie

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

II. Kształ-cenie

I. Dobór programów wychowania przedszkolnego.

Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Dobór do aktualnych potrzeb.

RP

30.08.2020

Opracowanie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2020/21

RP

30.08.2020

II. Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Dbałość o bezpieczeństwo– upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.

nauczyciele

cały rok

Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych dotyczących poszanowania praw innych ludzi – udział w spektaklach  teatralnych i zajęciach poza placówką.

dyrektor

 

nauczyciele

cały rok

Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka i konieczności jej poszanowania.

nauczyciele

cały rok

Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną ( udział w konkursach) i inne formy.

nauczyciele

dyrektor

cały rok

Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

nauczyciele

cały rok

Prowadzenie zajęć dodatkowych: zajęcia teatralne „W świecie teatru i książki”, zajęcia z Podstaw Programowania, Zumba, Akademia Piłki Nożnej, Kuchcikowo, Sensoplastyka

instruktorzy

nauczyciele

dyrektor

15.09.2020 r. -15.06.2021 r.

Wykorzystanie terenu ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych i innych. Zajęcia w ramach programu  Outdoor Learning

nauczyciele

cały rok

Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych.

nauczyciele

dyrektor

cały rok

Organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach,  ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do gimnastyki – zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem – indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych, zabawy z chustą animacyjną

Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne

nauczyciele

cały rok

Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z przyrodą z uwzględnieniem elementów ekologicznych – wycieczki do lasu, parku, na łąkę, do sadu, na działkę.(Program Outdoor Learning)

nauczyciele

dyrektor

cały rok

Utworzenie kącika przyrody -uprawa roślin, opieka nad roślinami i obserwacja roślin. Opieka nad rybami w akwarium.                      

nauczyciele

 

cały rok

Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów multimedialnych i komputerowych.

nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej), tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie.

dyrektor

nauczyciele,

logopeda,

psycholog

fizjoterapeuta

cały rok

III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Diagnozowanie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności wychowanków.

nauczyciele

 

cały rok

Diagnoza gotowości szkolnej.

nauczyciel grupy Tygrysków

cały rok

Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów.

nauczyciele

cały rok

 

Wychowanie i opieka

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

III. Wycho-wanie i opieka.

I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach.

nauczyciele

cały rok

Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „KID” Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP  „KID” w ramach programu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci.

dyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP: logopeda, psycholog, fizjoterapeuta

cały rok

Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, wad postawy i innych w miarę potrzeb.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

II. Doskonalenie pracy opiekuńczej.

Upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka (Konwencja Praw Dziecka, Konstytucja RP) – rozmowy na spotkaniach grupowych, stała ekspozycja na tablicy dla rodziców.

nauczyciele

cały rok

Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym. Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci. Organizowanie warsztatów wychowawczych dla rodziców pod nazwą „Szkoła dla rodziców”

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

dyrektor

 

nauczyciele

cały rok

listopad kwiecień

 

 

 

 

 

 

na przełomie X/XI oraz IV/V

Podejmowanie działań ułatwiających dzieciom adaptację w warunkach przedszkolnych – prowadzenie przedszkola otwartego dla rodziców.

dyrektor nauczyciele

cały rok

Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc.

dyrektor nauczyciele

cały rok

Współpraca ze środowiskiem

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

IV. Współpraca ze środowis-kiem.

I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem.

Dostępność rodziców do statutu przedszkola, zapoznanie rodziców z celami i  zadaniami planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, z doborem programów nauczania.

dyrektor nauczyciele

cały rok

Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości (dekoracje, stroje, itp.)

dyrektor

nauczyciele

rodzice

cały rok

II. Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi.

Współpraca ze szkołą podstawową, zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

Korzystanie z możliwości współpracy z biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

Kalendarz uroczystości przedszkolnych na rok szkolny

TERMIN

TEMATYKA

RODZAJ IMPREZY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

WRZESIEŃ

 

 

 

„W przedszkolu fajnie jest”

 

Zabawy i konkursy związane z pierwszym dniem w przedszkolu w nowym roku szkolnym

Wychowawcy poszczególnych grup wiekowych

 

Przedstawienie teatralne „Zuzia w zaczarowanej krainie”

 Przedstawienie treścią związane z adaptacją dzieci w przedszkolu

 

dyrektor, zespół teatru „Arlekin”

Ogólnopolski Dzień przedszkolaka

Zabawy, konkursy i gry związane ze świętem wszystkich przedszkolaków

nauczyciele poszczególnych grup wiekowych

Powitanie Jesieni

Gry i zabawy związane z nową porą roku

p. Katarzyna                                              

PAŹDZIERNIK

 

Pasowanie na Przedszkolaka.

 

Uroczystość przygotowana wg scenariusza.

dyrektor, p.Magdalena, p.Elżbieta

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

Uroczystość wewnętrzna przedszkola

 

p.Magdalena, p. Elżbieta

 

Projekt edukacyjny „Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”-”Czy potrafimy odróżnić grzyby jadalne od trujących?”

Zabawy i konkursy wzbogacające wiedzę dzieci na temat jesiennych darów lasu: grzybów

 

 

dyrektor

 

 

Halloweeen

Zabawy i konkursy tematyczne.

Konkurs na „Kosmiczną dynię” dla rodziców i dzieci

dyrektor, p. Elżbieta, p. Agnieszka

LISTOPAD

Święto Odzyskania Niepodległości

Uroczystość przygotowana wg scenariusza

p. Magdalena, p. Elżbieta

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Uroczystość przygotowana według scenariusza

p.Katarzyna, p.Marzena, p. Natalia

Przedstawienie teatralne „Perypetie Pluszowego Misia:

Przedstawienie teatralne nawiązujące tematyka do Święta Pluszowego Misia

dyrektor, artyści zespołu teatralnego „Arlekin”

Projekt Edukacyjny „Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”-”Czy wiesz kto mieszka w lesie?”

Zabawy i konkursy wzbogacające wiedzę dziec na temat mieszkańców lasu i ich sposobów przygotowywania się do zimy.

dyrektor, p. Agnieszka

GRUDZIEŃ

Mikołajki i przedstawienie teatralne „Świąteczne Marzenia”

Przedstawienie teatralne o świątecznej, bożonarodzeniowej tematyce

Dyrektor, artyści zespołu teatralnego „Arlekin”

 

Akcja charytatywna w ramach projektu „Szlachetna paczka”

Zbiórka słodyczy, artykułów spożywczych, ubrań, środków czystości, zabawek i książek dla najbardziej potrzebujących

dyrektor, pracownicy, rodzice

Projekt edukacyjny ”Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”- :Czy w symbolach Świąt Bożego Narodzenia odnajdziemy faunę i florę?”

Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę na temat symboli  bożonarodzeniowych związanych z fauną i florą (renifer, drzewa iglaste, jemioła, bożonarodzeniowe sianko)

dyrektor

Powitanie Zimy

Gry i zabawy przybliżające nową porę roku

p.Marzena, p. Natalia

 

Wigilia – spotkanie opłatkowe

Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia,, inscenizacja o tematyce bożonarodzeniowej „Jasełka”. Wspólne kolędowanie

dyrektor, nauczyciele, pracownicy, rodzice        

 

 

Kiermasz wypieków świątecznych i konkurs na „Najpiękniejszy piernik bożonarodzeniowy”

Prezentacja  własnoręczne wykonanych pierników (dzieci, pracownicy, rodzice) kiermasz wypieków świątecznych

dyrektor, pracownicy przedszkola   

 STYCZEŃ

Kostiumowy Bal Karnawałowy

Zabawa taneczna z udziałem wszystkich oddziałów – zabawy, konkursy organizowane przez Teatr „Lokomotywa”

dyrektor, artyści teatru „Lokomotywa”

Dzień Babci i Dziadka

Uroczystość z udziałem Babć i Dziadków. Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek.

dyrektor, nauczyciele

Projekt edukacyjny „Mali odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”- „Czy  potrafię rozpoznać zwierzęta po pozostawionych przez nie śladach?”

Zabawy, gry, konkursy wzbogacające wiedzę na temat tych mieszkańców lasu, którzy nie zapadają w sen zimowy, rozpoznawanie tropów zwierząt na śniegu

dyrektor, p. Katarzyna, p.Marzena

 

 

LUTY

Projekt edukacyjny „Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody:- „Czy wiem skąd się bierze śnieg i lód?:

Zabawy, gry, konkursy  wzbogacające wiedzę na temat śniegu i lod

dyrektor, p.Natalia, p.Agnieszka

 

Noworoczne, zimowe przedstawienie

Przedstawienie teatralne przygotowane przez pracowników przedszkola

dyrektor, pracownicy przedszkola

MARZEC

Święto Wiosny.

 

 

Żegnamy zimę – witamy wiosnę: zabawy z Marzanną.

p.Magdalena,p. Marzena, p.Katarzyna

Spotkanie z Leprikonem

 

 

Poznajemy kulturę krajów anglojęzycznych-obchody Dnia Świętego Patryka – Patrona Irlandii

 dyrektor, p. Elżbieta, p.Agnieszka

 

 

Projekt edukacyjny „ Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody” – „ Czy nadejście wiosny łatwo rozpoznać?”

 

Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę  na temat charakterystycznych oznak wiosny

dyrektor,

KWIECIEŃ

 Przedstawienie teatralne tematycznie związane z Wielkanocą „Jak Ania Złośnica została wielkanocnym zajączkiem”

Przedstawienie teatralne wprowadzające w atmosferę Świat wielkanocnych

 

dyrektor, artyści zespołu teatralnego :Arlekin”

 

Śniadanie wielkanocne

 

Spotkanie dzieci i wszystkich pracowników przedszkola przy symbolicznym śniadaniu wielkanocnym Szukanie prezentów od zajączka w ogrodzie przedszkolnym

dyrektor, nauczyciele

Projekt edukacyjny „Mali Odkrywcy  i Tropiciele tajemnic przyrody”- „Czy wiesz co to jest kalendarz?”

Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę na temat zmienności pór roku, pór dnia i dni tygodnia. Zapoznanie ze zmiennością stanów pogodowych.

dyrektor, p. Natalia

MAJ

Święto Flagi

Uroczystość wewnętrzna placówki

p.Magdalena, p. Elżbieta

III Przegląd Małych Form Scenicznych „Poezja w języku angielskim”

Konkurs wewnątrz przedszkola

dyrektor, p. Elżbieta

Projekt edukacyjny  – „Mali Odkrywcy i Tropiciele Tajemnic Przyrody”- „Czy odróżniamy drzewa liściaste od iglastych?”

Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę na temat drzew liściastych i iglastych rosnących w polskich lasach.

dyrektor

Dzień Matki i Dzień Ojca 

 

 

 

Uroczystość z udziałem rodziców, według scenariusza w poszczególnych grupach wiekowych, wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek

dyrektor, nauczyciele

CZERWIEC

Dzień Dziecka –piknik przedszkolny

Zabawy i konkursy z okazji Dnia Dziecka.

dyrektor, nauczyciele przedszkola

Turniej piłki nożnej

 

Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki. Podsumowanie rocznej pracy w ramach przedszkolnej drużyny piłki nożnej.

dyrektor. trenerzy Akademii KaPeciaków Przedszkolaków.

 

Podsumowanie projektu edukacyjnego

Konkurs wewnętrzny

dyrektor, p. Elżbieta

„Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”

przedszkola w formie gry terenowej

 

 

 

Powitanie Lata

 

Gry, zabawy i konkursy  związane z nowa porą roku.

dyrektor, nauczyciele i pomoce nauczyciela

Harmonogram wycieczek w rok szkolnym

TEMATYKA WYCIECZKI

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej.

Wycieczki do pobliskiego lasu.

 

Wycieczki do biblioteki miejskiej

Według miesięcznych planów pracy.

W ramach realizowanego w placówce programu Outdoor Learning – przynajmniej raz na dwa miesiące.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – raz w miesiącu.

Wycieczki tematyczne:

 

 

Według miesięcznych planów pracy.

 

 

Plan współpracy z biblioteką

lp.

PROPOZYCJA

TERMIN

1

Bookcrossing – stworzenie kącika darmowej, wewnatrzprzedszkolnej wymiany książek.

Tydzień z książką anglojęzyczną

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny ( jeden tydzień w miesiącu”

2

„Klub interesującej książki” – informacje, recenzje na temat nowych, interesujących książek, które warto przeczytać swojemu dziecku (tablica w szatni).

Cały rok szkolny

3

Spotkanie warsztatowe z psychologiem

1 – 2 w roku szkolnym.

Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym

L p.

 Plan współpracy z rodzicami

Odpowiedzialny

1

Organizacja zebrań:

Organizacyjno – informacyjne – IX

Podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą za I i II semestr- II ,VI

dyrektor

nauczyciele

nauczyciele

2

Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci X, VI

nauczyciele

3

Stały kontakt nauczycieli na stronie internetowej i na i-przedszkolu

nauczyciele

4

Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu – X, IV-V

nauczyciele

5

Włączenie rodziców do pomocy podczas organizowania uroczystości, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.

nauczyciele

6

Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

nauczyciele

7

Pedagogizacja rodziców – spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Warsztaty tematyczne dla rodziców i dzieci.

dyrektor

 

dyrektor, nauczyciele

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Roczny plan pracy przedszkola