[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″]

 

[/et_pb_ds_breadcrumbs]

 

UMOWA- wsparcie FUNDACJI

Umowa o opiekę przedszkolną
na czas określony
w ramach Fundacji
Nr RU/F/ …………………………../2019

Zawarta w Rumii …………………..2019 r. pomiędzy:

Strefą Edukacji E=mc² Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu, adres ul. Chełmińska 206, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497616, posiadającą numer NIP 5252579048 oraz numer REGON: 147102123 , o kapitale zakładowym 5000 złotych, prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” przy ulicy Grunwaldzkiej 35, 84-230 Rumia, reprezentowaną przez:

Adama Beyrowskiego – Pełnomocnika
zwaną dalej ,,Strefą”

Fundacją “AB IMO PECTORE” z siedzibą w Warszawie ul. Złota 61 lok. 100, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380529, posiadającą numer NIP 5272655344 oraz numer REGON: 142940492

reprezentowanymi przez:

Adama Beyrowskiego- Prezesa Zarządu
zwaną dalej ,,Przedszkolem” lub „Dobre Przedszkole”.

a

Panią/Panem

…………………………………..

Legitymującą/cym się dowodem osobistym numer: …………………… wydanym przez: …………………………………………………………. posiadającą/cym numer PESEL: ……………………………… zwaną/ym dalej ,,Usługobiorcą”
łącznie zwanymi ,,Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej “Umową”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej w „Dobrym Przedszkolu” (zwanym dalej: „Przedszkolem”) nad dzieckiem zapisanym do Przedszkola przez

Usługobiorcę będącego rodzicem/prawnym opiekunem dziecka – ………………………………………..

urodzoną/ym dnia ……………………….., zamieszkałą/……………………………………………………………….

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od………………………………………………………………….do 31.08.2019 r.
3. Przedszkole w ramach funkcji dydaktycznej prowadzi zajęcia dydaktyczne, które realizowane są zgodnie z podstawą programową wynikającą z przepisów prawa dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 7 lat.
4. W ramach opłatach z tytułu czesnego, uiszczanych przez Usługobiorcę, zawarty jest koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu tj. zapewnienie dziecku 4 posiłków dziennie – śniadanie, II śniadanie, obiad,podwieczorek
5. Przedszkole mieści się pod adresem 84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 35.

§2
Godziny świadczenia usług

1. Przedszkole w okresie od 1 września danego roku do 30 czerwca roku następnego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, jak również następujących dni: 2 maja 2019 roku, 16 sierpnia 2019 roku oraz w okresie, o którym mowa w ust. 2.
2. W okresie od 01 lipca 2019 r. do 14 lipca 2019 r. przedszkole jest nieczynny. Nie pełniony jest także w tym czasie dyżur.

§3
Zasady płatności

1. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
2. Zryczałtowane czesne na czas trwania Umowy wynosi 290 zł miesięcznie.
3 Za odbiór dziecka po godzinie 15:30 Przedszkole naliczy opłatę w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę obecności dziecka w Przedszkolu.
4. Rodzice ponoszą dodatkowe opłaty z tytułu świadczonych usług określonych tj, ubezpieczenie dziecka, wycieczki, koszt materiałów plastycznych wykorzystywanych do prowadzonych zajęć, dostęp do iprzedszkola.
5. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty czesnego do 5-tego dnia każdego miesiąca z góry w sposób określony poniżej.
6. Wpłaty z tytułu czesnego oraz za zajęcia i usługi dodatkowe dokonywane będą wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy Przedszkola prowadzony przez bank:

.………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
wpisując w tytule przelewu nr Umowy.
7. W przypadku nieterminowych wpłat Strefa będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w
maksymalnej, prawem dopuszczalnej wysokości (tzw. odsetki maksymalne za opóźnienie).
8. Nieobecność dziecka w Przedszkolu w jakimkolwiek wymiarze i z jakiekolwiek przyczyny nie zwalnia rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego.

§4
Zmiana danych

1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego lub prawnego ich dotyczącego i mogącego wpływać na sposób realizacji niniejszej Umowy. Strony w szczególności zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie adresu.

§5
Obowiązki Przedszkola

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
a. opieki wychowawczo-dydaktycznej,
b. zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
c. organizowania indywidualnych spotkań rodziców z kadrą pedagogiczną,
d. w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców,
e. pozostałe obowiązki Przedszkola określa statut oraz odrębne przepisy regulujące zarządzanie placówek oświatowych.
2. Prawo do odbioru dzieci z Przedszkola przysługuje wyłącznie Usługobiorcy oraz innym osobom wskazanym w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem.
3. Podgląd internetowy pomieszczeń w których odbywają się zajęcia jest dostępny tylko dla Usługobiorcy, za pośrednictwem serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem: www.dp.e-mc2.eu. Przedszkole zobowiązuje się udostępnić Usługobiorcy unikalny login i hasło dostępu do serwisu internetowego www.dp.e-mc2.eu. Dostęp do podglądu internetowego jest płatny i wynosi 100 zł miesięcznie . Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać loginu oraz hasła dostępu do serwisu internetowego osobom trzecim oraz niezwłocznie informować Przedszkole o możliwym uzyskaniu takiego dostępu przez osoby nieuprawnione celem zmiany hasła dostępu przypisanego do loginu Usługobiorcy.

§6
Obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
a. wypełnienia „ankiety dla rodziców”, która stanowi integralną część Umowy,
b. terminowego uiszczania opłat,
c. współpracy z Przedszkolem w procesie opiekuńczo-wychowawczym dydaktycznym,
d. przyprowadzania dzieci w godzinach 7:00 -8.15 i ich odbiór do godziny 15:30,
e. dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Przedszkola zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,
f. w przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej chorobą dziecka, na prośbę Przedszkola dostarczenia każdorazowo zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki przedszkolnej,
g. przestrzegania zarządzeń Przedszkola lub Strefy mających na celu dbałość o bezpieczeństwo
i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, w tym zasad związanych
z przyprowadzeniem zdrowych dzieci do Przedszkola.

§7
Rozwiązanie Umowy, postanowienia końcowe

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu, wskazane naruszenia nie zostały usunięte.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące Strony umowy, związane ze świadczeniem usług przedszkolnych, bez konieczności ich oddzielnego rozwiązywania. 

4. Usługobiorca oświadcza, iż ………………………..………jest zamieszkały/a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem …………………………………………………………………………………………………
5. Usługobiorca ponosi wobec Przedszkola odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdziwych danych lub nie zgłoszenia zmiany danych wskazanych wpływających na sposób wykonania Umowy.
6. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Integralną częścią Umowy jest Regulamin Przedszkola.
8. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu o którym mowa w ust. 7 i akceptuje jego treść.
9. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu i akceptuje jego treść.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………                                                                                             ………………………………………………..
Usługobiorca                                                                                                                                     Przedszkole

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzula informacyjną odnoszącą się do przetwarzania przez Strefę danych osobowych.
………………………………………………
Usługobiorca

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie testów i diagnoz o charakterze psychologicznym i rozwojowym, zleconych przez Przedszkole umożliwiając tym samym realizację zadań Przedszkola .
………………………………………………
Usługobiorca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (wizerunku) w związku z prowadzonym monitoringiem budynku w którym mieści się Przedszkole oraz działki na której budynek jest usytuowany.

………………………………………………
Usługobiorca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunku) w związku z prowadzonym monitoringiem budynku w którym mieści się Przedszkole oraz działki na której budynek jest usytuowany.

………………………………………………
Usługobiorca

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Wyrażam zgodę na nieodwołalne i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w tym na na obrót egzemplarzami na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkiem innych osób utrwalonych w ramach realizacji sesji i nagrań, w materiałach służących promocji i reklamie
”Dobrego Przedszkola”, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku na:
-stronach internetowych Przedszkola
-portalach społecznościowych
-ulotkach, broszurach, folderach „Dobrego Przedszkola”

„Dobre Przedszkole’” zobowiązuje się nie udostępniać do publikacji materiałów nieetycznych, obraźliwych
i negatywnie wpływające na wizerunek dziecka i Rodziców.

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

 

Czytelny podpis

rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

 

   
Kopiowanie zabronione.
Rekrutacja Umowa – wsparcie FUNDACJI