[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″][/et_pb_ds_breadcrumbs]

 

STATUT

STATUT
Niepublicznego Przedszkola
„Dobre Przedszkole ”
w Rumi

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” w Rumi zwana w dalszej części Statutu „Przedszkolem”.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Firma Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o.o. reprezentowanym przez:
mgr Emilię Szumotalską – Prezes Zarządu
3. Podstawa prawna działania Przedszkola: Przedszkole działa zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogicznym nad Przedszkolem jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku
5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole:
Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” w Rumi
6. Pieczątka używana przez placówkę zawiera treść: Strefa Edukacji E=mc2 Sp. z o.o.
7. Ul. Chełmińska 206 86-300 Grudziądz Nip 5252579048 Regon 147102123 Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole ” w Rumia ul. Grunwaldzka 35 84-230 Rumia

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola
§ 1

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ) poprzez:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe;
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2 Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zdaniowych;
b) kształtowanie umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
c) wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
d) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
e) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych ,które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
f) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
g) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
h) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
i) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
j) wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne;
k) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
l) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
ł) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
m) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
n) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
o) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§2

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.

§3

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
b) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
c) kształtuje i rozwija ich zainteresowania, motywację, ułatwia poszerzanie wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu;
d) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
e) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole;
f) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
g) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
h) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż. ;
i) współpracuje ze specjalistami ( logopeda, psycholog, specjalista od wad postawy) zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;
j) dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne programy pomocy.

ROZDZIAŁ III
Organizacja Przedszkola
§1

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok za wyjątkiem: dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia, 31 grudnia oraz pierwszych 2 tygodni lipca każdego roku.
2. Przedszkole czynne jest 10,5 godzin dziennie /od godz.6.30 do 17. 00/ od poniedziałku do piątku.
3. Dzieci mogą odbierać z przedszkola wyłącznie rodzice lub upoważnione pisemnie przez rodziców osoby pełnoletnie, wskazane w oświadczeniu w dniu podpisania umowy.

§2

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci zapisanych w oddziale nie może przekroczyć 25.
3. Przedszkole przewidziane jest na 142 dzieci, zgrupowanych w 6 oddziałach.
4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji przedszkola” opracowany przez Dyrektora placówki do dnia 31 sierpnia danego roku.
5. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora placówki.
7. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
9. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizacje dnia (np. wyjścia do kina i teatru, wycieczki, uroczystości).
10. Czas trwania zajęć obowiązkowych i dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi 3– 4 letnimi około 15 minut;
b) z dziećmi 5 – 6 letnimi około 30 minut;
11. Organizację i terminy wszystkich zajęć, oraz odpłatność zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora.
12. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować odpłatne lekcje religii.
13. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§3

1. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece określonych nauczycieli, a w razie potrzeby w grupach młodszych dodatkowo pomocy wychowawcy.
2. W miarę możliwości organizacyjnej oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§4

1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne, darowizny, środki unijne.
2. Rodzic lub opiekun prawny w momencie podpisania umowy na opiekę przedszkolną ponosi jednorazowy koszt w wysokości ustalonej przez organ prowadzący, na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych, art. papierniczych jak i higienicznych. Opłata nie podlega zwrotowi.
3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, wliczone w cenę czesnego.
5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.
6. Przedszkole może być współfinansowane przez sponsorów.

§5

1. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek.
2. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

§6

1. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ROZDZIAŁ IV
Zasady naboru

§1

1. Do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
2. Dobór do grup następuje według kryterium wieku.
3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego, o ile Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
4. Dyrektor ds. dydaktycznych w szczególnych przypadkach może do przedszkola przyjąć dziecko które ukończyło 2,5 roku.
5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

§2

1. Przyjęcie do przedszkola na okres roku, od września do sierpnia roku następnego, następuje w momencie wpłacenia opłaty „wpisowej” i podpisania przez rodziców i Dyrektora umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Wysokość opłaty wpisowej na dany rok ustala organ prowadzący. W ramach tej kwoty przedszkole zapewnia na okres roku ubezpieczenie NNW oraz wszystkie materiały i pomoce do zajęć.
3. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Dyrektor ma prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia, z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca, bez podania uzasadnienia.
5. Dyrektor może skreślić wychowanka z listy wychowanków przedszkola z mocą od dnia następnego po zawiadomieniu o tym fakcie rodzica, w przypadkach:
a) powtórnego naruszenia przez Rodziców godzin odbierania dziecka z przedszkola, po pierwotnym upomnieniu pisemnym;
b) powtórnego naruszenia przez Rodziców płacenia czesnego, po pierwotnym upomnieniu pisemnym;
c) zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;
d) podjęcia przez Radę Pedagogiczną wniosku o skreśleniu, z powodu nieprzystosowania dziecka do współżycia w grupie rówieśniczej, lub gdy jego zachowanie wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej.

ROZDZIAŁ V
Organy Przedszkola
§1

Organami przedszkola są:
1. Organ prowadzący: Firma Strefa Edukacji E=mc2 Sp z o.o ,
2. Dyrektor
3. Rada Pedagogiczna

§2

1. Dyrektorem przedszkola jest mgr Beata Stańczuk.
2. Firma Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o.o w osobie Prezes Emilią Szumotalską i Dyrektor mgr Aneta Kołacz kierują bieżącą działalnością przedszkola, reprezentują je na zewnątrz. Są kierownikami zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i  pracowników obsługi i administracji.

3. Zadania dyrektora są następujące:
a) kierowanie bieżącą działalnością placówki;
b) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
d) koordynowanie opieki nad dziećmi;
e) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
f) współpraca z Rodzicami;

4. Zadania Firmy Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o.o są następujące:
a) organizowanie administracyjnej obsługi przedszkola;
b) nadzorowanie i przestrzeganie przepisów Sanepidu;
c) nadzorowanie respektowania przepisów przeciwpożarowych i BHP;
d) organizowanie gospodarczej obsługi przedszkola;
e) prowadzenie dokumentacji administracyjnej;
f) prowadzenie gospodarki finansowej;
g) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie finansów przedszkola;
h) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu
i) Pracy, bhp i p.poż.
j) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie
k) z obowiązującymi przepisami.

5. Zadania wspólne Dyrektora do spraw pedagogicznych i Firmy Strefa Edukacji E=mc2 Sp z o.o. są następujące:
a) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
b) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego.

§ 3

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rada Pedagogiczna ustala w oparciu o własny regulamin założenia, wytyczne oraz programy na dany rok przedszkolny.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) Dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący;
b) Wszyscy nauczyciela zatrudnieni w przedszkolu;

4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) ustalanie pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola;
b) w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniając koncepcji rocznej;
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e) wnioskowanie do Dyrektora czy Organu Prowadzącego w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
f) przygotowanie projektu zmian Statutu Przedszkola;
g) Rada Pedagogiczna proponuje również cykl wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu
podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych;
h) Rada Pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy
dotyczące metod wychowawczych;
i) Rada Pedagogiczna współpracuje z rodzicami;
j) Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywał w placówce przez kolejne 3 lata.
k) W uzasadnionych wypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w przyjętym zestawie programów, lecz zmiany te mogą być wprowadzone dopiero z początkiem
roku szkolnego.

5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.
6. Dyrektor ma prawo zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej zapowiadając je z jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 4

Współdziałanie organów
1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu tworzenie wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Każdy z nich ma możliwość właściwego, swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych ustawą Prawo oświatowe i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola.
3. Między Firmą Strefa edukacji E=mc2 Spółka z o. o, Dyrektorem Radą Pedagogiczną obowiązują następujące zasady współdziałania:
a) Firma Strefa Edukacji e=mc2 Spółka z o. o , Dyrektor , Rada Pedagogiczna wspólnie organizują pracę przedszkola ( wycieczki, uroczystości, wzbogacanie przedszkola w zabawki,pomoce dydaktyczne); .
b) Organy przedszkola wspólnie informują się o podejmowanych działaniach i decyzjach, współpracują ze sobą w sprawach wychowania, nauczania, opieki.

4. Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:

I. Polubowne załatwianie sporów w toku:
a) indywidualnych rozmów;
b) nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej z udziałem zainteresowanych stron;
II. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej zwołane na wniosek ,odbywać się będzie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
III. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, należy złożyć odwołanie:
a) w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny ,
b) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego

ROZDZIAŁ VI
Wychowankowie Przedszkola i Rodzice

§ 1

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r a w szczególności do:
a) wyrażania własnych opinii i uczuć;
b) podejmowania decyzji i ponoszenia za nie konsekwencji;
c) do znajomości swoich praw i korzystania z nich;
d) odnoszenia sukcesów;
e) do popełniania błędów i zmiany zdania;
f) przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo;
g) zdrowego odżywiania;
h) opieki i ochrony;
i) snu i odpoczynku , jeżeli tego potrzebuje;
j) akceptacji takim jakim jest ;
k) poszanowania godności osobistej;
l) prywatności, samodzielności i niezależności;
m) uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole;
n) pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach ;
o) zdobywania wiedzy i umiejętności;
p) indywidulanego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
q) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy ;
r) doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa);
s) nienaruszalności cielesnej ;

2. Przedszkolak powinien:
a) Kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych;
b) Szanować godność i wolność drugiego człowieka;
c) Respektować polecenia nauczyciela;
d) Informować nauczyciela o swoich problemach;
e) Postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną;
f) Stosować formy grzecznościowe w stosunku do rówieśników i osób dorosłych;
g) Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom ;
h) Dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia ;
i) Sprzątać zabawki po zakończonej zabawie;
j) Nie przeszkadzać innym w zabawie;
k) Wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków;
l) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim;
m) Dbać o bezpieczeństwo , zdrowie swoje i innych;
n) Przyjaźnie odnosić się do świata przyrody;

§2

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego Statutu;
b) respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej;
c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo;
d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, szczególnie niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.

3. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznanie się z planem pracy przedszkola oraz planem pracy w grupie;
b) decydowania o udziale dziecka w poszczególnych zajęciach;
c) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
d) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
e) poznania stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole;
f) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
g) korzystania z porad logopedy, psychologa i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej;
h) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

4. Rodzice mogą przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
5. W sytuacji zawiadomienia przez Dyrektora o chorobie dziecka, Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie zabrać dziecko do domu.
6. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 1 raz w roku szkolnym.

§3

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a) zebrania grupowe;
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami;
c) imprezy okolicznościowe;
d) rozmowy z logopedą;
e) spotkania z psychologiem;
f) spotkania z nauczycielem gimnastyki korekcyjnej.

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 1

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
2. Do zadań nauczycieli należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotna i inną;
g) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
j) przeprowadzenie diagnozy wstępnej dla dzieci przed podjęciem nauki w szkole;
k) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców( prawnych opiekunów);
l) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
ł) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
m) realizacja zaleceń Dyrektora i Organu Prowadzącego i osób kontrolujących;
n) udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień;
o) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno sportowym;
3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
c) włączenia ich w działalność przedszkola.

3. Nauczyciele mają prawo do :
a) Formułowania autorskich programów nauczania i wychowania,
b) Decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia wychowanków,
c) Korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora,
d) także ze strony wyspecjalizowanych placówek.

§2

1.Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

§3

1.Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną grupy.

§4

1. Podstawowym zadaniem zatrudnionych w przedszkolu pracowników administracyjnych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Prezes Zarządu Firmy Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o. o
3. Wynagradzanie pracowników administracji ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych, i ich prawa reguluje Kodeks Pracy

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§1

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§2

Regulaminy działalności uchwalone przez Organ prowadzący lub Dyrektora w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§3

Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do Organu prowadzącego.
Zmiany wprowadza się po konsultacjach z organami przedszkola do 30 maja każdego roku szkolnego, z mocą obowiązującą od 01. września nowego roku szkolnego

§4

Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 roku.

Kopiowanie zabronione.
Placówka Statut